Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ความรู้สึก >  <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
ผู้ดูแล: Cocoman25, Hotdevilmean, withyaw, GoOnGChaN, LoveWebmaster
หน้า: 1 ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... 358
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>  (อ่าน 255816 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14310: 29 มิ.ย. 10, 22:49 น

 q*021    ครึ่งเวลาหลัง ดูเหมือนทั้ง 2 ฝ่ายกลัวการบุกสวนกลับ
การบุกจะระมัดระวังในการจ่ายบอล พยายามไม่ให้เสีย ปารากวัยทำเกมได้ดีกว่า
สามารถบุกเข้าไปในแดนญี่ปุ่น แต่ขาดการประสานงานที่ดี จ่ายสียในจังหวะสุดท้าย
ญี่ปุ่นเอง เวลาบุกก็ไม่ได้ทุ่มเทนักเตะโหมบุกเหมือนในครึ่งแรก ใช้การโยนเข้ามา
ปารากวัยรับได้อย่างเหนียวแน่น จ่ายเปิดลูกบุกมาหาญี่ปุ่นบ้าง ซึ่งก็ไม่ได้ผล
ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ญี่ปุ่นได้ลูกฟรีคิก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เสมอกัน  0 - 0
ต้องต่อเวลาเพื่อหาผู้ชนะอีก  30 นาที    q*050


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิ.ย. 10, 03:18 น โดย withyaw »
Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14311: 29 มิ.ย. 10, 23:56 น

 q*021  หลังจากต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีกครึ่งละ 15 นาที รวม 30 นาที
ทั้งคู่ต่างพยายามบุกเพื่อทำประตูให้ได้ แต่ยังไม่สามารถทำประตูกันได้จนหมดเวลาในช่วงต่อเวลา
จึงต้องดวลเตะลูกจุดทษตัดสิน ปารากวัยยิงเข้าประตูได้หมดทั้ง 5 คน ส่วนญี่ปุ่นยยิงเข้าเพียง 4 คน
ปารากวัยโชคดีกว่า จึงได้สิทธิ์ชนะเข้ารอบ 3 ต่อไป ญี่ปุ่นต้องผิดหวังตกรอบนี้ไป   q*050
 


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14312: 30 มิ.ย. 10, 02:39 น

 q*021  ฟุุตบอลโลก รอบที่่ 2 คูู่่สุุดท้้าย
ระหว่่าง  สเปน เจอกัับ โปรตุุเกส  แข่่งขัันจนหมดครึ่่งแรกไปแล้้ว
ผลยัังคงเสมออกกััน  0 - 0  ยัังทำำอะไรกัันไม่่ได้้    q*050


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14313: 30 มิ.ย. 10, 03:15 น

 q*021    ครึ่่งหลัังในนาทีีที่่  60  ดาวิิด บีีย่่า ยิิงประตููขึ้้นนำำให้้สเปนนำำ โปรตุุเกสไป  1 - 0   q*043


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14314: 30 มิ.ย. 10, 03:32 น

 q*021  หมดเวลาการแข่่งขััน สเปน เอาชนะ โปรตุุเกสไป  1 - 0   q*063
 


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14315: 30 มิ.ย. 10, 03:43 น

 q*021  พรุุ่่งนี้้ การแข่่งขัันหยุุดพัักไป 2 วััน
พวกเราผูู้้ชม ก็็จะได้้พัักผ่่อนไปด้้วย    q*020 q*020

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14316: 30 มิ.ย. 10, 09:51 น

 q*021  ยามสายของวันพุธ ที่อากาศดีในหน้ามรสุม   q*063

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14317: 30 มิ.ย. 10, 09:52 น

 q*021  อากาศครึ้มฟ้า ครึ้มฝนอย่างนี้ เตรียมร่มพกพาไปบ้างนะครับ   q*063

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14318: 30 มิ.ย. 10, 09:53 น

 q*021  กรมอุตุนิยมวิทยา เขาแจ้งเตือนมา วันนี้ถึงพรุ่งนี้
จะยังมีฝนตกทั่วประเทศ ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง   q*022 q*022
 

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14319: 30 มิ.ย. 10, 09:54 น

 q*021  ช่วงเช้าที่อากาศยังดี รีบออกไปก่อนจะเจอฝน    q*020 q*020

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14320: 30 มิ.ย. 10, 09:55 น

 q*021 คิดได้ ก็ขอออกเดินทางก่อนละครับ จะได้เสร็จธุระได้เร็ว รีบกลับมา   q*020 q*020

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14321: 30 มิ.ย. 10, 13:04 น


เรียบร้อยแล้วฮะคุณลุงวิทย์ ขอบคุณฮะ  q*004

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14322: 30 มิ.ย. 10, 21:37 น


เรียบร้อยแล้วฮะคุณลุงวิทย์ ขอบคุณฮะ  q*004


 q*021  รููสึึกยิินดีีมากครัับ ที่่น้้องบััส และน้้องบอย
สามารถทำำความเข้้าใจกัันได้้แล้้วครัับ   q*063

 


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14323: 30 มิ.ย. 10, 21:42 น

 q*021  หากมีีเรื่่องอะไรที่่ไม่่เข้้าใจกััน การพููดจากัันถึึงเหตผลต่่างๆ
น่่าจะนำำมาซึ่่งความเข้้าใจที่่ดีีต่่อกัันได้้    q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14324: 30 มิ.ย. 10, 21:51 น

 q*021  คำำพููดของคนเราก็็เช่่นกััน เป็็นเรื่่องสำำคััญ
สามารถทำำให้้ผู้ฟัังรัับได้้ในทางดีี หรือทางร้้าย ได้้ทั้้งนั้้น    q*023


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 ก.ค. 10, 15:16 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14325: 1 ก.ค. 10, 01:48 น

 q*031 ไม่ได้เข้าบ้านพี่วิทย์ 3 วัน พอเข้ามาก็ต๊กกะใจ นึกว่าเข้าผิดบ้าน   q*027
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14326: 1 ก.ค. 10, 01:54 น

ช่วงนี้ดูแต่บอล ไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองเลย

ยังดีที่ได้พัก 2 วัน แต่คืนนี้กลับนอนไม่หลับ ยังปรับตัวไม่ได้ค่ะ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14327: 1 ก.ค. 10, 02:03 น

ในที่สุดทีมโปรด เยอรมัน อาร์เจนติน่า และสเปนก็ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
เยอรมัน ต้องมาเจอกับ อาร์เจนติน่า แล้วๆๆๆจะเลือกทีมไหนดี
รักพี่เสียดายน้อง เจ๋งทั้งคู่ ฟอร์มดีทั้งคู่ เสียดาย...
งั้นก็ขอเชียร์ทั้ง 2 ทีมเลยละกัน ไม่ว่าใครชนะก็ดีใจทั้งนั้น
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14328: 1 ก.ค. 10, 15:18 น

 q*021  สวัสดีในยามบ่ายของวันพฤหัสบดี วันแรกของเดือนกรกฎาคมครับ   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14329: 1 ก.ค. 10, 15:20 น

 q*022 q*022  หลังจากที่ฝนตกลงมาพักใหญ่ อากาศยังครึ้มอยู่เลย
ทั้งที่หยุดตกไปตั้งนานแล้ว    q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14330: 1 ก.ค. 10, 15:21 น

q*031 ไม่ได้เข้าบ้านพี่วิทย์ 3 วัน พอเข้ามาก็ต๊กกะใจ นึกว่าเข้าผิดบ้าน   q*027 q*021  สวัสดีในยามบ่ายของวันพฤหัสบดีครับ น้องไก่   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14331: 1 ก.ค. 10, 15:24 น

ช่วงนี้ดูแต่บอล ไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองเลย

ยังดีที่ได้พัก 2 วัน แต่คืนนี้กลับนอนไม่หลับ ยังปรับตัวไม่ได้ค่ะ
 q*021   เป็นความรู้สึกเดียวกันเลยครับ   q*020 q*020
ขนาดเมื่อคืนนี้ คิดจะเข้านอนเร็วหน่อย ยังตาแข็ง ค้างอยู่ตั้งนาน
กว่าจะข่มตาหลับ ให้นอนลงอย่างแสนสบายได้   q*020 q*020

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14332: 1 ก.ค. 10, 15:27 น

ในที่สุดทีมโปรด เยอรมัน อาร์เจนติน่า และสเปนก็ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
เยอรมัน ต้องมาเจอกับ อาร์เจนติน่า แล้วๆๆๆจะเลือกทีมไหนดี
รักพี่เสียดายน้อง เจ๋งทั้งคู่ ฟอร์มดีทั้งคู่ เสียดาย...
งั้นก็ขอเชียร์ทั้ง 2 ทีมเลยละกัน ไม่ว่าใครชนะก็ดีใจทั้งนั้น

 q*021 ตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์) พวกเราจะได้ชมเกมการแข่งขัน
ที่สนุกและเร้าใจยิ่งขึ้นครับ เพราะเหลือแต่ยอดทีมดังของโลก จะโคจรมาพบกัน   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14333: 1 ก.ค. 10, 15:31 น

 q*021  วิธีการชมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก ตามที่น้องไก่ให้ความเห็นมา
..ถูกต้องแล้วครับ ควรทำใจให้เป็นกลาง จะได้ชมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน
ได้ชื่นชมกับการทำประตูของทุกคน และหากใคร ทีมไหนเอาชัยชนะไปได้
เราก็แสดงความยินดีอย่างสะดวกใจด้วย เพราะต้องชนะสถานเดียวทุกนัด   q*050


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14334: 1 ก.ค. 10, 15:34 น

 q*021  ตั้งใจแต่งห้องให้เขากับบรรยากาศ ที่พวกเรามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลก 2010
ในฐานะผู้ชม และผู้เชียร์ เกมกีฬาระดับโลกเช่นนี้ครับ   q*020 q*020


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14335: 1 ก.ค. 10, 22:56 น

 q*021  เข้าบ้านนี้ยามดึกอีกซักครั้ง   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14336: 1 ก.ค. 10, 22:59 น

 q*021  วันนี้ โชคดีคงเป็นของเพื่อนๆ ที่ทำอาชีพเกษตรกรรม
ที่ฝนตกลงมาทั้งวัน    q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14337: 1 ก.ค. 10, 23:01 น

 q*022 q*022  น้ำจากธรรมชาติ ที่ส่งมาเป็นสายฝน
คงทำให้เริ่มทำอาชีพที่รักได้แล้วอย่างสบายใจ    q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14338: 1 ก.ค. 10, 23:03 น

 q*021  ไม่ต้องเสียเวลา แห่นางแมวขอฝน
ให้หล่นลงมาช่วย ในยามขัดสนน้ำ ที่เป็นปัจจัยหลักของวิชาชีพ   q*063
   


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14339: 1 ก.ค. 10, 23:05 น

 q*023  น้ำน้อยก็แย่ น้ำหลากมามากมาย ยิ่งแย่ไปใหญ่
ขอธรรมชาติ ช่วยจัดสรรความพอดีให้กับโลกนี้ด้วยเถิดครับ   q*063


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2 ก.ค. 10, 09:46 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14340: 2 ก.ค. 10, 01:33 น

รูปนี้น่ารัก ขอยืมเอาไปไว้บ้านคนรักแมวหน่อยนะคะ   q*021Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14341: 2 ก.ค. 10, 03:44 น


 q*021  สวัสดีในยามบ่ายของวันพฤหัสบดีครับ น้องไก่   q*063


สวัสดีตอนใกล้จะเช้ามืดค่ะพี่วิทย์

คืนนี้รอลุ้น "เยอรมัน VS อาร์เจนติน่า" ด้วยกันนะค๊า

เฮ้อ! ทำใจลำบาก อยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 ทีม
  q*078


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14342: 2 ก.ค. 10, 03:46 น


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14343: 2 ก.ค. 10, 03:48 น

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14344: 2 ก.ค. 10, 03:49 น


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14345: 2 ก.ค. 10, 09:47 น
 q*021  สวัสดีในยามเช้าของวันศุกร์ครับ น้องไก่ และเพื่อนๆ ทุกคน   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14346: 2 ก.ค. 10, 09:49 น
 q*022 q*022  ฝนตกมาต่อเนื่องจากเมื่อคืน เช้ายังซ้ำตกลงมาหนักกว่าเดิม
คงทำให้มีอุปสรรคต่อการเดินทางของเพื่อนๆ บ้างนะครับ   q*063

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14347: 2 ก.ค. 10, 09:51 น

สวัสดีตอนใกล้จะเช้ามืดค่ะพี่วิทย์

คืนนี้รอลุ้น "เยอรมัน VS อาร์เจนติน่า" ด้วยกันนะค๊า

เฮ้อ! ทำใจลำบาก อยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 ทีม
  q*078

 q*021  ใครจะเป็นฝ่ายชนะ เราก็ช่วยเฮให้สนั่นซอยไปเลยครับ
เป็นคู่แข่งขันที่เหมาะสมกันมาก แม้จะต้องมาเจอกันในรอบนี้ ก็เหมาะสมดีครับ
ผู้ชนะในเกมนี้ อาจเดินหน้าต่อไปจนได้แชมป์โลกในรายการนี้ครับ    q*050

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14348: 2 ก.ค. 10, 09:53 น

รูปนี้น่ารัก ขอยืมเอาไปไว้บ้านคนรักแมวหน่อยนะคะ   q*021
 q*021  ตามสบายครับ น้องไก่ ภาพนี้ หรือภาพไหนที่ชอบ
สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ทันทีเลยครับ  รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคนด้วยครับ   q*063


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14349: 2 ก.ค. 10, 09:55 น

 q*021  รู้สึกดีใจและภูมิใจด้วยครับ ที่ภาพต่างๆ
มีเพื่อนๆ ให้ความสนใจ จะได้มีกำลังใจไปเสาะหาภาพใหม่ๆ มาลงเพิ่ม   q*063


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 18:15 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14350: 2 ก.ค. 10, 20:37 น

สวัสดีตอนใกล้จะเช้ามืดค่ะพี่วิทย์

คืนนี้รอลุ้น "เยอรมัน VS อาร์เจนติน่า" ด้วยกันนะค๊า

เฮ้อ! ทำใจลำบาก อยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 ทีม
  q*078


ไก่จำผิดวันค่ะพี่วิทย์  q*020

เยอรมัน VS อาร์เจนติน่า คืนพรุ่งนี้ต่างหาก

เดี๋ยวคืนนี้จะรอดูบราซิล VS ฮอลแลนด์ ใกล้จะถ่ายทอดแล้ว


Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14351: 2 ก.ค. 10, 20:59 น

ช่วงนี้ดูแต่บอล ไม่ค่อยได้ไป Fitness เลย

อดนอนพักผ่อนน้อย ร่างกายเริ่มจะอ่อนเพลีย

พรุ่งนี้คงต้องไปออกกำลังเพื่อชาร์จแบตซะหน่อย
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14352: 2 ก.ค. 10, 21:36 น

ไก่จำผิดวันค่ะพี่วิทย์  q*020

เยอรมัน VS อาร์เจนติน่า คืนพรุ่งนี้ต่างหาก

เดี๋ยวคืนนี้จะรอดูบราซิล VS ฮอลแลนด์ ใกล้จะถ่ายทอดแล้ว

 q*021   สวัสดีครับ น้องไก่
การแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลก บราซิล - ฮอลแลนด์  เริ่มแข่งขันแล้วครับ
ขณะนี้ ดำเนินไปถึง นาทีที่ 30 แล้วครับ   q*050
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 10, 18:18 น โดย withyaw »
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14353: 2 ก.ค. 10, 22:01 น

ตอนนี้อยากไปแอฟริกา บอลโลกอยู่ที่แอฟริกาใช่ป่ะ ถ้าใช่น๊าาจะไปจองตั๋วก่อนอ่ะ q*013 q*013

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : <<< ความรู้สึก...เวลานี้ >>>
        ความคิดเห็นที่ #14354: 2 ก.ค. 10, 22:59 น

q*071 ฮอลแลนด์ ชนะไป 2-1 ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย   q*062Tags:

หน้า: 1 ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... 358
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้