Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ความรู้สึก > *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
ผู้ดูแล: Cocoman25, Hotdevilmean, withyaw, GoOnGChaN, LoveWebmaster
หน้า: 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 138
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***  (อ่าน 62856 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4770: 28 มิ.ย. 10, 21:13 น

 q*021    10 นาทีแรก ต่างไม่ต้องดูเชิงอะไรกัน
สโลวาเกีย เริ่มได้ยิงระยะไกลทักทายมาก่อน บอลออกข้างประตูไป
10 นาทีนี้ ฮอลแลนด์เริ่มตั้งลำได้ เปิดเกมบุกใส่สโลวาเกีย จนได้ส่องงามๆ 2 ครั้ง
แต่ยังไม่มีประะตูเกิดขึ้น กองหลังสโลวาเกีย ยังเหนียวแน่น   q*043 q*043 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4771: 28 มิ.ย. 10, 21:22 น

 q*021  นาทีที่  18  ฮอลแลนด์ขึ้นนำไปก่อนตามคาด เมื่อการจ่ายบอลที่แม่นยำจากแดนกลาง
ส่งมาถึงเท้าร๊อบเบน ปีกมหากาฬเบอร์ 11 ที่กลับตัวได้ ฝ่้าแนวกองหลังสโลวาเกียไปได้
แล้วตั้งลำยิงหักข้อเท้า บอลมุดลอดหว่างขาผู้เล่น สโลวาเกีย จนผู้รักษาประตู พุ่งรับไม่ทัน 
ฮอลแลนด์ ขึ้นนำ สโลวาเกียไป  1 - 0     q*050


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิ.ย. 10, 02:53 น โดย withyaw »
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4772: 28 มิ.ย. 10, 21:28 น

 q*021     30 นาทีของครึ่งแรก สโลวาเกีย เริ่มตั้งแนวรับใหม่ตั้งแต่แดนกลางสนาม
ทำให้การจ่ายบอลของฮอลแลนด์ไม่ง่ายนัก ลูกโต้กันในแดนกลาง ผลัดกันรุกและรับ
ยังไม่สามารถจ่ายบอลข้ามกองกลางของแต่ละฝ่ายไปได้ บางครั้งต้องส่งบอลกลับมา
เพื่อให้แดนหลังเปลี่ยนแกนรุกไปอีกด้าน แต่ยังไม่มีใครพลาด    q*077 q*077add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4773: 28 มิ.ย. 10, 21:53 น

 q*021    หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก สโลวาเกีย พยายามทำเกมบุกได้ดีขึ้น
แต่ยังไม่สามารถฝ่าแนวรับที่แข็งแกร่งของฮอลแลนด์ไปได้ ต้องพยายามใช้ลูกตั้งเตะ
ซึ่งเกือบได้ผล  แต่ก็ไม่สามารถส่งบอลเข้าประตู ฮอลแลนด์ไปได้
ฮอลแลนด์ ยังนำ สโลวาเกีย   1 - 0   q*050


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4774: 28 มิ.ย. 10, 22:14 น

 q*021    การแข่่งขัันในครึ่่งเวลาหลััง เริ่่มต้้นขึ้้นแล้้ว 
10 นาทีีแรกของครึ่่งเวลาหลััง ฮอลแลนด์์ เพลาเกมบุุก เพื่่อให้้สโลวาเกีีย บุุกข้้ามแดนมาบ้้าง
แต่่สโลวาเกีย ไม่่สามารถบุุกฝ่่าแนวกองหลัังของ ฮอลแลนด์์ เข้้ามาหาประตููได้้
กลัับเป็็น ฮอลแลนด์์ ที่่ทำำได้้ดีีกว่่า สามารถพาบอลบุุกลับมาจน ร๊๊อบเบน ได้้บอล
สามารถยิิงเข้้ากรอบประตููของ สโลวาเกีียถึึง 2 ครั้้ง แต่่ผูู้้รัักษาประตูู ปััดออกไปได้้
เกมยัังคงเป็็นฮอลแลนด์์ขึ้้นนำำ  1 - 0 เท่่าเดิิม      q*070


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4775: 28 มิ.ย. 10, 22:32 น

 q*021  นาทีีที่่ 65 - 67 เป็็นช่่วงที่่ดีีที่่สุุดของ สโลวาเกีีย
เมื่่อสโลวาเกีีย ได้้ลููกโทษนอกเขตระยะ 35 หลา บอลจ่่ายข้้ามปีีกมา ให้้กองหน้้ายิิงอััดเข้้าไป
แต่่ผูู้้รัักษาประตูู ฮอลแลนด์์ ไม่่พลาด สามารถปััดข้้ามคานประตููออกไปได้้
สโลวาเกีีย ได้้ลููกเตะมุุม โยนเข้้ามาหน้้าประตููการสกััดของฮอลแลนด์์ไไม่่ขาด
บอลหลุุดเข้้าเท้้า กองหน้้าสโลวาเกีียอีีกครั้้ง วางเท้้ายิิงเต็็มแรง อััดใส่่ผูู้้รัักษาประตูู
แต่่ไม่่สามารถผ่่านมืือ ผูู้้รัักษาประตููของฮอลแลนด์์ เข้้าประะตููไปได้้


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4776: 28 มิ.ย. 10, 22:49 น

 q*021  นาทีีที่่  83  หลัังจากฮอลแลนดด์์มีีการเปลีลี่่่่ยนตััวผูู้้เล่่นที่่ี่่ติิดใบเหลืืองออกไป 2 คน
แต่่สโลาเกีีย ก็็ยัังไม่่สามารถทำำเกมบุุกไปถึึงหน้้าประตููของฮอลแลนด์์ได้้กลัับถููกสวนกลัับ
โดย เดืือกเคาน์์ ที่่ลากลููกเข้้าหาประตูู แล้้วจ่่ายลููกให้้ ชไนเดอร์์ ที่่วิ่่งตามมาแปเข้้าประตููไป
ผูู้้รัักษาประตูู และผูู้้เล่่นสโลวาเกีียหลงทาง  ไม่่สามารถป้้องกัันได้้
ฮอลแลนด์์   ขึ้้นนำำ  สโลวาเกีีย เป็็น  2 - 0     q*050
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4777: 28 มิ.ย. 10, 22:59 น

 q*021  นาทีีที่่  90 นาทีีสุุดท้้ายของการแข่่งขััน
ผู้รัักษาประตููฮอลแลนด์์ เข้้าขวางการบุุกของผู้เล่่นสโลวาเกีีย กรรมการผู้ตััดสิิน ให้้เป็็นลููกจุุดโทษ
พร้้อมแจกใบเหลือง.. วิิตเท็็ค ไม่่พลาด ยิิงลููกจุุดโทษเข้้าประตููไป กรรมการเป่่าานหวีดหมดเวลาทัันทีี
จบการแข่่งขัันเป็็นผลทำำให้้ ฮอลแลนด์์  ชนะ  สโลวาเกีีย   2 - 1    q*050« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิ.ย. 10, 01:59 น โดย withyaw »
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4778: 28 มิ.ย. 10, 23:01 น

 q*021  นัับว่่าเป็็นการแข่่งขัันฟุุตบอลสไตล์์บอลยุุโรป ที่่ดีีอีีกคู่หนึ่่ง   q*063« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิ.ย. 10, 01:57 น โดย withyaw »
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4779: 29 มิ.ย. 10, 01:41 น

 q*021  มาแล้วครับ การถ่ายทอดฟุตบอลโลกที่น่าชมมาก อีกคู่   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4780: 29 มิ.ย. 10, 01:43 น

 q*021   1.30 น. ของเช้าวันอังคาร จากช่อง 9 อสมท
เป็นการแข่งขันรอบที่ 2 ระหว่าง   บราซิล  พบกับ  ชิลี    q*063


 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4781: 29 มิ.ย. 10, 01:46 น

 q*021  การแข่งขันเริ่มในครึ่งเวลาแรก  15 นาทีแรกของการแข่งขัน
ชิลี กลับทำเกมบุกใส่บราซิลทันที จนสามารถทดลองยิงระยะไกล  25 หลา ทักทายบราซิลก่อน
บอลวิ่งออกข้างเสาประตูไป แต่ชิลีก็ยังสามารถแย่งลูกเข้ามาป้วนเปี้ยนอญุฝั่งบราซิล ตลอด 5 นาทีแรก   q*050
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4782: 29 มิ.ย. 10, 01:49 น

 q*021  นาทีที่  10 บราซิล เริ่มตั้งเกมได้ ทีมเวิร์คเริ่มทำงานได้ดี
สามารถพาลูกบุกกลับมาทางฝั่ง ชิลีบ้าง สามารถกดดันกองหลังของชิลีบ้าง
แต่การทำประตู 3 ครั้ง ยังไม่ได้ผล ผู้รักษาประตูสามารถป้องกันประตู ได้อย่า่งดี   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4783: 29 มิ.ย. 10, 01:56 น

 q*021    ชิลี เล่นบอลแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีของบราซิล พยายามบุกขึ้นมาทุกครั้งที่ครองลูก
สามารถบุกเข้าหาบราซิลได้บ้าง แต่เมื่อเสียลูก ก็พยายามเข้ามาพัวพันเพื่อแย่งลูกไปครอง
3 ประสานในแนวรุกของบราซิล ยังไม่สามารถฝ่าแนวกองหลังของชิลี เข้าไปยิงประตูได้  q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4784: 29 มิ.ย. 10, 02:03 น

 q*021  นาทีที่  24  เป็นช่วงที่บราซิล น่าจะได้ประตูขึ้นนำ เมื่อบุกเข้าโจมตีชิลีเป็นระลอก
รวมทั้งได้ลูกตั้งเตะลูกโทษนอกเขต ลูกเตะมุม อย่างละครั้ง
แต่ยังไม่สามารถยิงผ่านมือของผู้รักษาประตูชิลี เข้าประตูไปได้    q*050


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4785: 29 มิ.ย. 10, 02:08 น

 q*021  นาทีที่  34 บราซิล ขึ้นนำจากการหนุนของกองหลังที่เข้ามาช่วยเกมรุก
จนได้ลูกเตะมุมอีกครั้งทางด้านขวา และก็ไม่พลาด ลูกโยนจากการตั้งเตะมุม ส่งเข้ามากลางประตู
เป็น ฮวน เซ็นเตอร์ฮาพ ขึ้นโหม่งลูกสูงเฉียดคานบน ผู้รักษาประตูโดดปัดไม่ทัน เข้าประตูชิลีไป
บราซิล  ขึ้นนำ  ชิลี   1 - 0   q*050
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4786: 29 มิ.ย. 10, 02:24 น

 q*021    นาทีที่  38  เมื่อเสียประตูไปแล้ว ชิลี ตั้งเกมบุกใส่บราซิล
แล้วก็ต้องเจอลูกบุกสวนกลับ เมื่อจ่ายบอลพลาด โรบิญโญ่ รับบอลมาจากกองหลังที่โยนมาให้
เลี้ยงจากปีกซ้าย เคาะให้กาก้า ที่ไม่ครองลูก ชิ่งให้เท้าขวาของฟาเบียโน่ที่หลุดกำดักล้ำหน้า
เลี้ยงบอล 2 จังหวะ ฟาเบียโน่ ยิงเล่นทาง ผ่านมือผู้รักษาประตูชิลี เข้าประตูไป
บราซิล  ขึ้นนำหนีห่าง  ชิลีไปเป็น  2 - 0   q*050
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4787: 29 มิ.ย. 10, 02:36 น

 q*021    หมดเวลาครึ่งแรก  บราซิล ยังรักษาสกอร์นำ  2 - 0 ไว้ได้
แม้ช่วงท้ายเกม ชิลี จะรวมพลัง บุกเข้ามาอีกครั้ง แต่ทำอะไรกันไม่ได้    q*050


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4788: 29 มิ.ย. 10, 02:46 น

 q*021    การแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง เปิดเกมด้วย ชิลีที่ไม่ท้อถอย
ยังคงทำเกมบุกเข้าหาบราซิลตลอดเวลา  แต่ก็ยังเข้ายิงบราซิลในระยะใกล้ไม่ได้
ยังเจอเกมสวนกลับ ที่เมื่อบราซิลได้ลูกมาครอง จะจ่ายส่งไปข้างหน้าทันที
เกมใน 15 นาทีแรก ยังไม่มีประตูเกิดขึ้น    q*050
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4789: 29 มิ.ย. 10, 02:47 นสวัสดีครับพี่วิทย์  บราซิลเล่นบอลดูเป็นธรรมชาติมากครับพี่วิทย์
   q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4790: 29 มิ.ย. 10, 02:49 น

 q*021    ประตูที่  3 ที่บราซิลได้จากการยิงตามน้ำของ โรบิญโญ่  ในนาทีที่  59
ที่รับลูกจ่ายมาจากกาก้า ลูกวิ่งไปข้างหน้้า โรบิญโญ่ไม่ต้องจับ ยิงตามน้ำเข้าประตูทันที
บราซิล  หนีห่าง  ขิลี  ไปเป็น  3 - 0    q*050


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4791: 29 มิ.ย. 10, 02:50 นกาแฟครับพี่วิทย์
  q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4792: 29 มิ.ย. 10, 02:52 นกาแฟครับพี่วิทย์
  q*021


 q*021  ขอบคุณครับ น้องบอย.. ดูบอลอยู่กับใครเอ่ย   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4793: 29 มิ.ย. 10, 02:55 น
กาารทำประตูของบราซิล  ทำได้ดีกว่าทีมชาติชิลีมากครับพี่วิทย์   q*014

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4794: 29 มิ.ย. 10, 02:57 น

 q*021  ชิลี ไม่ได้แสดงอาการท้อถอยต่อการเสียประตูไป
ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำเกมบุกต่อไป  จนนาทีที่ 63 พยายามกดดันเข้าใส่บราซิล
บอลป้วนเปี้ยนอยู่ในกรอบเขตโทษของบราซิลบ้าง และชิลี มีโอกาสยิงจะจะ
แต่บอลข้ามคานออกไปนิดเดียว  บราซิลจึงตั้งลูก ขึ้นเกมใหม่   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4795: 29 มิ.ย. 10, 02:59 น
กาารทำประตูของบราซิล  ทำได้ดีกว่าทีมชาติชิลีมากครับพี่วิทย์   q*014


 q*021  ความสามารถเฉพาะตัวของบราซิล ดีกว่ามากครับ
ชิลี มีดีที่มีสปิริตของนักสู้เต็มเปี่ยม   q*063

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4796: 29 มิ.ย. 10, 03:00 น


 q*021  ขอบคุณครับ น้องบอย.. ดูบอลอยู่กับใครเอ่ย   q*063
นั่งดูคนเดียวครับพี่วิทย์  ถ้าเป็นช่วงคู่ที่แข่งขันรอบ  3  ทุ่มบอยจะออกไปดู
ที่ร้านกาแฟ  ใกล้ ๆ  ที่พัก   ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มานั่งทานกาแฟ
พร้อมทั้งดูบอล เชียร์บอลกันครับพี่วิทย์
   q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4797: 29 มิ.ย. 10, 03:04 นบอยจะเลือกดูแต่ทีมที่ชอบเท่านั้นครับพี่วิทย์  ไม่ได้ดูทุกคู่ครับพี่วิทย์
  q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4798: 29 มิ.ย. 10, 03:10 นหากคู่ใหนไม่ได้ดูบอยก็จะมาติดตามข่าวจากพี่วิทย์ที่บรรยายบรรยากาศ
การแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมมากครับพี่วิทย์
   q*013 

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4799: 29 มิ.ย. 10, 03:16 น

 q*021    ช่วงท้ายเกม ทั้ง  2 ฝ่าย ต่างเปลี่ยนตัวสำรองจนครบทั้ง  3 คน
เพื่อให้ลงมาสัมผัสบรรยากาศของการแข่งขัน  ชิลี ไม่มีท้อถอย ยังทำเกมรุกต่อไป
มีโอกาสได้ยิงหลายครั้ง แต่ติดกองหลัง และผู้รักษาประตู ที่ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม   q*050


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4800: 29 มิ.ย. 10, 03:19 นนั่งดูคนเดียวครับพี่วิทย์  ถ้าเป็นช่วงคู่ที่แข่งขันรอบ  3  ทุ่มบอยจะออกไปดู
ที่ร้านกาแฟ  ใกล้ ๆ  ที่พัก   ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มานั่งทานกาแฟ
พร้อมทั้งดูบอล เชียร์บอลกันครับพี่วิทย์
   q*021


 q*021 ตอนครึ่งแรก ลูกชายนั่งดูอยู่ด้วย
ตอนนี้ หนีไปนอนแล้วครับ   q*013 q*013

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4801: 29 มิ.ย. 10, 03:21 นบอยจะเลือกดูแต่ทีมที่ชอบเท่านั้นครับพี่วิทย์  ไม่ได้ดูทุกคู่ครับพี่วิทย์
  q*021


 q*021  น้องบอย ต้องทำงานแต่เช้านี่ครับ
ควรพักผ่อนให้พอเพียง ไม่อย่างนั้น ง่วงนอนแย่เลย จะทำงานไม่รู้เรื่อง
สำหรับผม กำหนดงานให้ออกไปสายนิดหน่อยได้ เพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนเล็กน้อย   q*063
 

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4802: 29 มิ.ย. 10, 03:25 นหากคู่ใหนไม่ได้ดูบอยก็จะมาติดตามข่าวจากพี่วิทย์ที่บรรยายบรรยากาศ
การแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมมากครับพี่วิทย์
   q*013 


 q*021    4 ปี จะมีโอกาสได้ดูฟุตบอลรายการดีดีอย่างนี้
พยายามจะดูให้ครบทุกคู่ครับ เป็นความประทับใจมาตั้งแต่เด็ก สมัยเปเล่ มาดอนน่า
จนมาถึงยุด ฟรานส์ เบคเคนบาวน์ ผมยังจำวิธีการเล่นบอลของนักเตะก้องโลกพวกนี้ได้ดีครับ   q*063
 

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4803: 29 มิ.ย. 10, 03:27 น

 q*021  หมดเวลาการแข่งขันแล้วครับ ต้องยอมรับในความสามารถของบราซิล
ที่มีขุมพลังและทีมเวิร์ค ที่ดีกว่า ชิลี จนสามารถขนะไปได้ด้วยสกอร์  3 - 0    q*050


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4804: 29 มิ.ย. 10, 03:31 น

 q*021  ได้เวลาเข้านอนแล้วครับ ขอไปนอนเลยนะครับ   q*063 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4805: 29 มิ.ย. 10, 03:35 น

 q*061    ราตรีสวัสดิ์ครับ    q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4806: 29 มิ.ย. 10, 09:10 น

 q*021    สวััสดีียามสายของวัันอัังคารครัับ    q*060
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4807: 29 มิ.ย. 10, 09:12 น

 q*021  ฝนที่่ตกลงมาทั้้งคืืน ทำำเอาเช้้าวัันนี้้ อากาศยัังขมุุกขมััวอยููเลย     q*023


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4808: 29 มิ.ย. 10, 09:14 น

 q*021  ชีีวิิตต้้องเดิินหน้้าต่่อไป อะไรจะเกิิดขึ้้น ก็็ต้้องเดิินต่่อไป   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4809: 29 มิ.ย. 10, 15:29 น

 q*021    อากาศที่ครึ้มจากเมฆฝนแต่เช้า
กลายเป็นฝนตกลงมาครั้งใหญ่ ตกทั่วฟ้าเป็นบริเวณกว้าง   q*022 q*022


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4810: 29 มิ.ย. 10, 15:30 น

 q*021  ช่วงหันหัวรถขับกลับมาบ้าน ฝนยังตามมาส่งถึงครึ่งทาง   q*020 q*020


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4811: 29 มิ.ย. 10, 15:35 น

 q*021  เดี๋ยวนี้ก็ยังครึ้มไปด้วยเมฆฝน จนอากาศครึ้มไปหมด   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4812: 29 มิ.ย. 10, 15:43 น

 q*021  อากาศอย่างนี้ เย็นสบายชวนให้คอพับ คออ่อน น่านอนพักซักงีบ   q*020 q*020
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4813: 29 มิ.ย. 10, 15:49 น

 q*021  ถ้าไม่ห่วงเรื่องที่ไปรับงาน นำกลับมาแก้ไข เพื่อจะได้รีบส่งคืนกลับไป
ป่านนี้ คงได้เอนหลัง หลับตาเข้าสู่นิทราซักงีบ สองงีบไปแล้ว    q*008 q*008


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : *** ความรู้สึกของผม..เวลานี้ ***
        ความคิดเห็นที่ #4814: 29 มิ.ย. 10, 15:53 น

 q*021     กลัับไปทำำาาที่่เป็็นภารกิจก่่อนละครัับ   q*063
หน้า: 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 138
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้