Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เทิดทูนสถาบัน 237
หน้า: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เทิดทูนสถาบัน 237  (อ่าน 33631 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #540: 14 พ.ย. 13, 08:07 น

กองทัพบก ได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรก  ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วที่สุด โดยการใช้กำลังพล และทรัพยากรที่มีอยู่ เข้าร่วมดำเนินการ ในโครงการฯ ในบทบาทต่างๆ อาทิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง สนับสนุนส่วนราชการอื่น และเป็นแกนกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

Tags:
 
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #541: 14 พ.ย. 13, 08:09 น

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองทัพบกรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๒๕ โครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักของแต่ละโครงการฯ แล้ว สามารถแบ่งกลุ่มงานหลักที่สำคัญได้เป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานด้านความมั่นคง กลุ่มงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานด้านอื่นๆ  โดยมีหน่วยต่างๆของกองทัพบก รับผิดชอบและมีแนวทางในการดำเนินการ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #542: 14 พ.ย. 13, 08:11 น

๑. กลุ่มงานด้านความมั่นคง  เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อมในด้านการพัฒนาและให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน  และอย่างพอกินพอใช้และมีความสามารถในการปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง  รวมทั้งสามารถแจ้งเตือน  หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้   โครงการดังกล่าว เช่น โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #543: 14 พ.ย. 13, 08:12 น

๒. กลุ่มงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ฟาร์มตัวอย่าง  เป็นการส่งเสริมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้เสริมจากการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ  มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์  การประมง  และเป็นแหล่งข้อมูล  ในการถ่ายทอดกรรมวิธีของกิจกรรมที่ดำเนินการในฟาร์มที่ให้ผลกับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อดำเนินการเองและงานด้านส่งเสริมอาชีพ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ “ ประชาชน ” เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน  ดังนั้น เมื่อได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว  จะทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง  สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประเภทส่งเสริมอาชีพโดยตรงมีอยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้  โดยนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  เช่น โครงการศิลปาชีพพิเศษ  และโครงการศิลปาชีพอื่นๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #544: 14 พ.ย. 13, 08:14 น

๓. กลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนุบำรุงและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดสรรและปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #545: 15 พ.ย. 13, 08:07 น

๔. กลุ่มงานด้านอื่นๆ ได้แก่  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญอื่นๆ ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มงาน หรือนอกเหนือ จากกลุ่มงานที่ระบุไว้ใน ๔ กลุ่มงานข้างต้น เช่นโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ  โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ (จัดสรรที่ดิน)  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #546: 15 พ.ย. 13, 08:10 น

๑.โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ : พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เป็นเจ้าของโครงการ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #547: 15 พ.ย. 13, 08:11 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
      ประเภทโครงการ :   กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #548: 15 พ.ย. 13, 08:12 น

วัตถุประสงค์โครงการ :   
     ๑ อนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าคืนให้แผ่นดิน
             ๒ อนุรักษ์สัตว์ป่าและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
             ๓ ปรับปรุงพื้นที่ราบและบนภูเขาให้สวยงามตามธรรมชาติ
             ๔ เป็นพื้นที่ทดลองในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ดังเดิม
             ๕  ให้ความรู้เชิงวิชาการและเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติสืบไป

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #549: 15 พ.ย. 13, 08:13 น

ที่ตั้งโครงการ :  บ้านเลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พื้นที่ราบของโครงการ เนื้อที่  ๑๑๓ ไร่  บนภูเขา เนื้อที่ ๑,๐๘๑ ไร่     ตั้งอยู่ในเขตติดต่อระหว่างอำเภอปราณบุรีและอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Tags:
Guest
นศท.ชานน สุทาวัน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #550: 15 พ.ย. 13, 09:16 น

พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tags:
 
Tags:
Guest
อวยชัย
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #551: 15 พ.ย. 13, 09:57 น

“การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทาง
                    ปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความ
                    บริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ”
          พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
          เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

Tags:
Guest
อวยชัย
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #552: 15 พ.ย. 13, 09:57 น

“ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองที่ต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลาย
                    ประเทศ มีภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่               
                      จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมา แต่โบราณจึงสมควร
                    อย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”
         พระบรมราโชวาท  จากหนังสือ ๘๔ คำสอนของพ่อ
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

Tags:
Guest
อวยชัย
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #553: 15 พ.ย. 13, 09:58 น

“พระพุทธศาสนาชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ช่วยให้เกิดความเจริญร่มเย็นได้อย่าง
         แท้จริง เพราะมีคำสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการที่อาศัยเหตุผลอันถูกต้อง
                     เที่ยงตรงตามความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน และแสดงคำอธิบายที่ครบถ้วนชัดเจน อันบุคคล
                     สามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองตาม และหยิบยกขึ้นปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญ และ
                     ความบริสุทธิ์ได้ตามความสามารถและอัธยาศัยของตน จึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลัก
                     วิทยาศาสตร์ และเป็นประโยชน์ได้แท้จริงแก่ทุกคน ที่จะพอใจหันเข้ามาศึกษาเลือกสรร
                     หัวข้อธรรมที่เหมาะสมไปปฏิบัติ”
          พระราชดำรัส พระราชทานในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร
                      จังหวัดสิงห์บุรี
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

Tags:
Guest
อวยชัย
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #554: 15 พ.ย. 13, 09:58 น

“การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากไปร่างกายและ
                       จิตใจก็จะช้ำ”
        พระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร หลังการออกกำลังพระวรกายประจำวัน
                     เมื่อปี ๒๕๒๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

Tags:
Guest
อวยชัย
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #555: 15 พ.ย. 13, 09:59 น

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
         พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระราชทาน
                     แก่พสกนิกรชาวไทย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

Tags:
Guest
ทิพวัลย์
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #556: 15 พ.ย. 13, 10:05 น

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #557: 15 พ.ย. 13, 13:40 น

“...การ ให้การศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคล ให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ การคิดอ่าน การกระทำตามอัตภาพของตนๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัว ออกมาใช้ให้เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคล้อง ไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นประเทศได้...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #558: 18 พ.ย. 13, 09:04 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
      ความเป็นมาของโครงการ : พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ทรงพระเจริญ

Tags:
Guest
นายซ่อม23
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #559: 18 พ.ย. 13, 09:18 น

1   โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า
2   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
3   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
4   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
5   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
6   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
7   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
8   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
9   โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
10   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
11   โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
12   โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
13   โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
14   โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
15   โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
16   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
17   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
18   โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
19   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
20   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
21   โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
22   โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
23   แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
24   แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทลายของดิน
25   แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
26   โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
27   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี
28   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
29   โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
30   โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
31   โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
32   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
33   โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
34   โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
35   แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
36   "ฝนหลวง"
37   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
38   โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
39   โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
40   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
41   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
42   โครงการทางด้านวิศวกรรม
43   โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
44   โครงการสะพานพระราม 8
45   โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
46   ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
47   กังหันชัยพัฒนา
48   ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
49   แนวพระราชดำริอื่นๆ
50   แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
51   แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
52   โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
53   โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า
54   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
55   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
56   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
57   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
58   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
59   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
60   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
61   โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
62   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
63   โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
64   โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
65   โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
66   โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
67   โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
68   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
69   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
70   โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #560: 18 พ.ย. 13, 09:37 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     ประเภทโครงการ :   กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #561: 18 พ.ย. 13, 09:39 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     วัตถุประสงค์โครงการ :   
     ๑ อนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าคืนให้แผ่นดิน
             ๒ อนุรักษ์สัตว์ป่าและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
             ๓ ปรับปรุงพื้นที่ราบและบนภูเขาให้สวยงามตามธรรมชาติ
             ๔ เป็นพื้นที่ทดลองในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ดังเดิม
             ๕  ให้ความรู้เชิงวิชาการและเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติสืบไป

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #562: 18 พ.ย. 13, 09:41 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     ที่ตั้งโครงการ :  บ้านเลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พื้นที่ราบของโครงการ เนื้อที่  ๑๑๓ ไร่  บนภูเขา เนื้อที่ ๑,๐๘๑ ไร่     ตั้งอยู่ในเขตติดต่อระหว่างอำเภอปราณบุรีและอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #563: 18 พ.ย. 13, 09:43 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
      หน่วยงานที่รับผิดชอบ:     ศูนย์การทหารราบ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมี  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบเป็นประธานคณะทำงาน  มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนงานของโครงการฯ  ภายใต้การอำนวยการและกำกับดูแลของประธานคณะทำงาน รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบายและจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #564: 18 พ.ย. 13, 11:27 น

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #565: 18 พ.ย. 13, 11:50 น

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

Tags:
Guest
ทิพกฤตา
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #566: 18 พ.ย. 13, 20:29 น

รักในหลวง พระราชินิ พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #567: 19 พ.ย. 13, 07:57 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     การดำเนินงาน :
       ๑ งานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ พัฒนาพื้นที่รกร้างปลูกพันธุ์ไม้ป่าไม้โตเร็ว, ไม้ดอกไม้ประดับ, ไม้ดอกหอม, ไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสัตว์ตลอดจนปรับปรุงสภาพพื้นดินภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงามตามธรรมชาติและให้มีคุณค่าทางวิชาการ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #568: 19 พ.ย. 13, 07:59 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
การดำเนินงาน (ต่อ)
     ๒ งานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ โดยจะนำสัตว์ป่าที่หายากมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เพื่อเลี้ยงปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติให้มากที่สุดให้ตรงตามแนวพระราชดำริ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #569: 19 พ.ย. 13, 08:04 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
การดำเนินงาน (ต่อ)
     ๓ งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงและน้ำ รับผิดชอบเกี่ยวกับก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาหมู่เรือน ที่ประทับและอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ วางระบบการส่งน้ำพร้อม  ทั้งต่อเติมระบบส่งน้ำทั้งพื้นราบและบนภูเขา เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับคน, ต้นไม้และสัตว์โดยทั่วไป

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #570: 19 พ.ย. 13, 08:08 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่

ผลการดำเนินงาน
๑. อนุรักษ์พืชพรรณไม้ ดอกไม้หอมหลากหลายชนิดที่มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น มีความร่มรื่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ
     

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #571: 19 พ.ย. 13, 14:20 น

๑. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
๒. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว
๓. ผมรักในหลวงของผมที่สุด
๔. ในหลวงทรงเป็นบิดาแห่ง การดนตรี
๕. ทรงมีความสามารถในทุกๆด้าน
๖. ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป
๗. ขอให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน เพื่อในหลวง
๘. ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
๙. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน
๑๐. ในหลวง ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #572: 20 พ.ย. 13, 08:02 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     ผลการดำเนินงาน(ต่อ)
          ๒. ปรับปรุงพื้นที่ที่ยังไม่สวยงามทั้งพื้นราบและบนภูเขาให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ปรับปรุงสภาพดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชให้ปลูกพืชได้ดีขึ้นโดยการปลูกหญ้าแฝก                                 
และใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #573: 20 พ.ย. 13, 08:04 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     ผลการดำเนินงาน(ต่อ)
          ๓.ขยายพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสัตว์ปีกสัตว์สี่เท้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้มีปริมาณเพิ่มแล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #574: 20 พ.ย. 13, 08:07 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     ผลการดำเนินงาน(ต่อ)
๔.ทหารกองประจำการที่มาปฏิบัติงานได้มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯและสามารถนำความรู้กลับไปใช้ในชุมชนของตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการกับหน่วยต่างๆ และประชาชน

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #575: 20 พ.ย. 13, 08:09 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่
     ผลการดำเนินงาน(ต่อ)
๕.เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่มาเยือนและเป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบทของพระบรมวงศานุวงศ์   

Tags:
Guest
ครอบครัว แม้นมาศ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #576: 20 พ.ย. 13, 08:11 น

ขอเทอดทูนสถาบันไว้แหนือหัวของครอบครัว

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #577: 20 พ.ย. 13, 08:13 น

ภาพนี้เกินกว่าที่จะหาคำพูดใดๆ มาบรรยายได้ ซาบซึ้งตรึงใจ คนไทยเรารักในหลวงกันทุกคน อยากกราบแทบพระบาทของพระองค์ เหมือนในรูป แต่ไม่มีโอกาส
ขอกราบพระองค์ท่านด้วยความรู้สึกรัก และขอบพระคุณฟ้าดินที่เมตตาให้ได้เกิดเป็นคนไทยในรัชสมัยของพระองค์ ....เรารักในหลวง รักมาก... จะดูแลประเทศไทยให้ได้อย่างพระองค์ท่าน
Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #578: 20 พ.ย. 13, 08:16 น

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 รวมทั้งแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าต้นน้ำถูกทำลายซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ดิน โคลนถล่ม การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง หรือแม้กระทั่งปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ ด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการนั้นคล้ายกัน คือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ/ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในพระราชพิธีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ เมื่อ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ความว่า
 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ...
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
        ทรงพระเจริญ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #579: 20 พ.ย. 13, 12:41 น

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
     ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงชีพโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของดินมาช้านาน แผ่นดินจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ด้วยพระปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดิน อันเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ เช่น บางแห่งเป็นดินเปรี้ยว ดินด่าง ดินเค็ม และบางแห่งก็ไม่มีดินเลย ซึ่งทรงเรียกดินเหล่านี้ว่า "ดินแร้นแค้น" นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของดินยังเกิดจากการกระทำอันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน เช่น การตัดไม้ทำลายป่า และการใช้พื้นที่โดยขาดการอนุรักษ์ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่เกษตรกรทั่วประเทศ

Tags:
Guest
ภักดีต่อสถาบัน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #580: 21 พ.ย. 13, 07:32 น

เราจักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงสืบต่อไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tags:
Guest
คนของแผ่นดิน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #581: 21 พ.ย. 13, 07:37 น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ จักเทิดทูนสถาบันอยู่เหนือหัวจักจงรักภักดีต่อแผ่นดิน

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #582: 22 พ.ย. 13, 08:30 น

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ เมื่อ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ความว่า
 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ...
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #583: 22 พ.ย. 13, 08:32 น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในพระทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์....ทรงพระเจริญ

Tags:
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบัน 237
        ความคิดเห็นที่ #584: 22 พ.ย. 13, 08:37 น

ทั้ง ๒ พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรไทยโดยแท้จริงและทำมานาน และเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายจนเสียสมดุล รวมทั้งการปฏิบัติในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้ถูกต้อง การปลูกฝังจิตสำนึกแก่ชุมชน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ จนเกิดความรักความหวงแหนจนถึงการเฝ้าระวังร่วมกันกับหน่วยงานทางราชการ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การร่วมมือ ร่วมใจกัน ในทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย ประเทศไทยจะอยู่อย่างยั่งยืน  2 พระองค์ทรงพระเจริญ

Tags:

หน้า: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้