Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   (อ่าน 10461 ครั้ง)
add

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 3 ก.พ. 14, 12:16 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของ
คนทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล
กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง
 
 (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #1: 3 ก.พ. 14, 12:20 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรงและการพ ุ ัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันได
ก็คือ การที่ทําความคิดใหถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการ
คิดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง
 
 (พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 2543)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #2: 3 ก.พ. 14, 12:21 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของ
คนทั้งชาติ ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูล
กันและกัน ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง
 
 (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #3: 3 ก.พ. 14, 12:22 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวา
ไมนาที่จะเจริญไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแต
โบราณกาลจากปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือเปนวิธีการที่ดี จะไมลาสมัย
 
(ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #4: 3 ก.พ. 14, 12:22 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การมีเสรีภาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง และความ
รับผิดชอบ มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย
 
(พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #5: 3 ก.พ. 14, 12:23 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนให
มาก ขอใหถอวื าการทําหนาที่ไดสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทย
ของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง
 
(เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #6: 3 ก.พ. 14, 12:23 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข
 
(พระราชทานแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #7: 3 ก.พ. 14, 12:23 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคล
ที่เปนภัยแกสังคมของมนุษย
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #8: 3 ก.พ. 14, 12:24 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอยางลวน
สําเร็จมาจากความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหหบุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควร หยุดยั้ง
การกระทําที่ไมถูกตอง
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #9: 3 ก.พ. 14, 12:24 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวม
ที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชน
แทจริงไดสําเร็จ
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #10: 3 ก.พ. 14, 12:24 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การดํารงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน
เปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมความอดทน ี ก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะมี
ชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ
(พระราชทานแกครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #11: 3 ก.พ. 14, 12:24 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 สัจจะวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนา มี
ความสําเร็จ “สัจ” เปนการตั้งใจ ตั้งจิตใจ “วาจา” เปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือ
เปนการตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อความสาเร ํ ็จในงานนั้น
 
(ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #12: 3 ก.พ. 14, 12:25 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทงความศร ั้ ัทธา เชื่อถือ
และความยกยองสรรเสรญจากคนท ิ ุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการ
สงเสริมเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #13: 3 ก.พ. 14, 12:25 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทอง
หลังพระกันนัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย
พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #14: 3 ก.พ. 14, 12:25 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ประเพณีทั้งหลายยอมมประโยชน ี ในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปน
สมบัต ิเราควรจะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #15: 3 ก.พ. 14, 12:26 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคา และจําเปนแกการศึกษาคนควา
ในทางประวัติศาสตรศิลปะโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทย ที่มีมาแตอดีต ควร
สงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล
 
(ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 ธันวาคม 2504)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #16: 3 ก.พ. 14, 12:26 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระ ็ เจาอยูหัว
 การสรางงานศิลปะทุกอยางทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ
ประกอบกับวธิีการที่ดีอยางเหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย
จึงจะไดผลงานที่มีคาควรแกการยอมรับนับถือ
 
(ในพิธีเปดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 21 8 กันยายน 2515)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #17: 3 ก.พ. 14, 12:26 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ
ซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรา
รักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2513)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #18: 3 ก.พ. 14, 12:27 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง
คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้น
จึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี
 
(ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม
2505)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #19: 3 ก.พ. 14, 12:27 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 สามัคค ีคือการเปนแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตแยงตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวมนั้นคือ
ความมั่นคงของบานเมือง
 
(ในพิธีประดบยศนายต ั ํารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #20: 3 ก.พ. 14, 12:27 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียด
หยามคนสมยเก ั าก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี ดวยเหตุวา
คนรุนเกานี้เองทําใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได
 
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2531)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #21: 3 ก.พ. 14, 12:27 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองพูดเหมือนกัน
หมด ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองม  ีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็
ตองสอดคลองกัน
 
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #22: 3 ก.พ. 14, 12:28 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามากกวาจะทําสําเร็จ ผูที่เริ่มโครงการอาจไมทันทําให
สําเร็จโดยตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูริเริ่มงาน ใครเปน
ผูรับชวงงาน ขึ้นเปนขอสาคํ ัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ตุลาคม 2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #23: 3 ก.พ. 14, 12:28 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวพอก
พูนลุกลามจนแกยาก ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิด
ชวยกันแกหลายๆคนหลายๆทาง ดวยความรวมมอปรองดองก ื ัน
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #24: 3 ก.พ. 14, 12:28 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความ
รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงานสําคัญที่สุดตองเขาใจ
ความหมายของคําวา ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 กรกฎาคม 2519)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #25: 3 ก.พ. 14, 12:29 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้น เพราะวาถาคนใดท  ําหนาที่เฉพาะ
ของตัวโดยไมมองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยว
โยงกัน ฉะนั้นแตละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอื่นแลวชวยกันทํา
 
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #26: 3 ก.พ. 14, 12:29 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ
สุจริตและดวยความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆก็เปนการทําหนาที่
โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่
 
(พระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #27: 3 ก.พ. 14, 12:29 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน
ไมแยงความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการทํางานเปน
ใหญยิ่งกวาสิ่งอื่น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 10 กุมภาพันธ 2522)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #28: 3 ก.พ. 14, 12:30 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปน
เครื่องกีดขวาง คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความ
ขยันซื่อสัตยส ุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #29: 3 ก.พ. 14, 12:30 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก
หลายๆคน หลายๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง
และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #30: 3 ก.พ. 14, 12:31 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่ง
สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไว
ใหดีนี้ ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย
 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวย
คุณความด ีอิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายใน
ปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไว
ใหมั่นคงตลอดไป
 
(ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธ ีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #31: 3 ก.พ. 14, 12:31 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช
หนาที่ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา
พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน
 
(ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #32: 3 ก.พ. 14, 12:31 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสานํ ึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษา ประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคง
ตลอดไป
 
(ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #33: 3 ก.พ. 14, 12:32 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามคคั ีพรอม
เพรียงกันทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสขความสมบ ุ ูรณ
ทุกอยางมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 
(ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #34: 3 ก.พ. 14, 12:32 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความสามัคคปรองดองเป ี นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง
สองประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบาน เมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปใหม 2532)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #35: 3 ก.พ. 14, 12:32 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ความสามัคค ีเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรษโดย ุ
ไมขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มความ ี สามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลัง
กลาแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
 
(พระราชทานในการประชุมใหญ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #36: 3 ก.พ. 14, 12:33 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 บานเมืองไทย สามารถฟนฝ าอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจตใจสาม ิ ัคคีและแสดงออก
ซึ่งสามัคค ีถาตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไวได เราก็จะอยูไดอยาง
มีความสุขตราบนั้น
 
(พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #37: 3 ก.พ. 14, 12:34 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สดุ ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทย เสมอ
 
(พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #38: 3 ก.พ. 14, 12:34 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต
รางกาย ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมือง
ก็ดํารงอยูได เพราะสถาบนตั างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมลอย ู างนั้น
 
(พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม
เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #39: 3 ก.พ. 14, 12:34 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้น
ถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได
จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว ยังตองพยายามรักษาพนฐานให ื้ มั่นคง
ไมบกพรอง พรอมๆ กันไปดวย
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #40: 3 ก.พ. 14, 12:35 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ความสามัคคและความถ ี ือตัววาเปนไทยนี้ เปนสิ่งที่มีคาสูงสุด เพราะเปนมรดกที่ตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษของเรา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเรารวมกันอยูได ใหเราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได
ทุกคนควรจะไดพยายามรกษาความเป ั นไทย และความสามัคคีนี้ไวใหมั่นคงในที่ทุกแหง อยายอมใหสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดมาทําลายได
 
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในงานชุมนุมประจําป ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #41: 3 ก.พ. 14, 12:35 น

 พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบดวย ผูที่มีความรูดี แตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับเปนบุคคล
ที่เปนภัยแกสังคมของมนุษย
 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 ก.ย.2504)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #42: 3 ก.พ. 14, 12:35 น

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 คุณธรรมขอหนึ่งที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทยก็คือ การให การใหนี้ไมวาจะใหสิ่งใด
แกผูใด โดยสถานใดก็ตาม เปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสําคัญระหวาง
บุคคลกับบุคคล และใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคีธรรม
 
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2545)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #43: 3 ก.พ. 14, 12:36 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพ นสู ุขของผูประหยัดเอง และ
ครอบครัว ชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่
ประหยัดเทานั้น ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย
 
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2502)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ความคิดเห็นที่ #44: 3 ก.พ. 14, 12:36 น

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจพระเจ ็ าอยูหัว
 วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจาก
ความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพน
ได จึงตองระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู
ใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี
 
(เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธ.ค.2521)

Tags:  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัหัว 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้