หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี”  (อ่าน 19 ครั้ง)
Guest
prkmutnb
เรทกระทู้
« เมื่อ: 10 ก.ย. 18, 13:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันทางการผลิตครูช่างที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) ในปี พ.ศ. 2512 คณะได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรแห่งแรกในประเทศไทย และในช่วงดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงานจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องกล และสาขาไฟฟ้า
เป็นต้นมา ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก และในปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีประวัติศาสตร์การผลิตครูช่างเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จะมีอายุครบรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2512–พ.ศ. 2562) ดังนั้นคณะจะมีการจัดงาน “ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี” และจะเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมเยือนพร้อมเข้าร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ งานเปิดบ้าน (Open House) โครงการแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD” ครั้งที่ 8, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6, งานประชุมวิชาการ 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2019) ที่จัดร่วมกับงานประชุมวิชาการ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy เป็นต้น
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากรคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมจัดงาน “ครูช่างครบรอบ 50 ปี” เป็นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมเปิดบ้านแสดงความก้าวหน้าด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมร่วมกันกับทางสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ “ครบรอบ 50 ปี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.” ที่ได้รวบรวมประวัติของครูช่างที่เป็นผู้บริหารในแต่ละยุค ผลงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของครูช่าง การบูรณาการองค์ความรู้การถ่ายทอดมาสู่ศิษย์รุ่นหลัง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เราเป็นต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างและนักการศึกษาชั้นสูงด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา อันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ กอปรกับแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูช่างได้อย่างมีมาตรฐานเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถมองภาพและเข้าใจคำว่า “ครูช่าง” มากขึ้น เพราะ
ครูช่างคือผู้ที่ทำหน้าที่สอน ถ่ายทอด อบรมให้ทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้เรียน การฝึกสอนครูช่างจึงเป็นการสร้างคนให้มีจิตสำนึกในความเป็นครู มีความรอบรู้ทางด้านเทคนิคและวิธีการสอน มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานในเชิงลึก มีความชำนาญการและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอุตสาหกรรม เราเป็นหน่วยงานที่ผลิตครูช่างมาอย่างยาวนาน คุณภาพของลูกศิษย์เราไม่เป็นรองใคร
ในประเทศ ซึ่งปัจจุบันสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศจะมีลูกศิษย์ หรือศิษย์เก่าเข้าไปเป็นผู้บริหารองค์กรแทบทั้งสิ้น
นอกจากนี้คณะมีโครงการการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน (Thai–German Highly Skilled Technical Trainer) ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้สานพลังประชารัฐ ร่วมมือกับภาคเอกชน ที่เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวม 17 แห่ง ที่มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ที่จะพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนสายอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการนั้น เป็นการพัฒนาครูช่างในโรงเรียนที่อยู่ในโรงงาน เพราะการปฏิรูปการศึกษานั้นควรมีหลักแนวคิดที่สำคัญคือ “คุณภาพครูช่าง สะท้อนคุณภาพศิษย์ และสะท้อนคุณภาพอุตสาหกรรมของประเทศ”
สำหรับการจัดงานที่ใหญ่แห่งปี “ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี” ขณะนี้ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านวิชาการที่สำคัญ ดังนี้
1.โครงการแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD” ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ.
2.การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562
3.การประชุมวิชาการนานาชาติ 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2019) ร่วมกับ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy ในหัวข้อ “The Impact of the 4 th Industrial Revolution on Engineering Education” ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 เป็นการจัดประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนครั้งแรกในประเทศ ที่รวบรวมวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3301, 3302 หรือเว็บไซต์ http://www.fte.kmutnb.ac.th/

ข่าว ขวัญฤทัย /มจพ.
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม