หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านท่าแค  (อ่าน 20 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 11 ส.ค. 19, 10:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง  :  กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านท่าแค
        (วันครู 2500)   
ชื่อผู้วิจัย  :  นางชมขวัญ  ขุนวิเศษ
ปีที่วิจัย  :  ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  3)  เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ดังนี้  3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2559  กับปีการศึกษา  2560  3.2) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  3.3) ศึกษาความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 3.4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  โดยกระบวนการวิจัยและพัฒนามี 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  ระยะที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน    บ้านท่าแค (วันครู 2500)
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 132 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู จำนวน 18 คน นักเรียน จำนวน 29 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70  คน   
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

    ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
   1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) พบว่า สภาพโดยรวมด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนักเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัว มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
   2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน      บ้านท่าแค (วันครู 2500) ผู้วิจัยดำเนินการยก (ร่าง) กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) จากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) และตรวจสอบ (ร่าง) กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) โดยการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13 คน ได้กลยุทธ์ที่มีความสมบูรณ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย       กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และกลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา  ซึ่งผลการประเมินกลยุทธ์ด้านความสมบูรณ์ในองค์ประกอบและคุณลักษณะที่ดี 3 ประการ คือ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
   3. การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2560 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) พบว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500)  อยู่ในระดับมากที่สุด


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม