หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 16 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 18 ก.พ. 20, 22:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ  ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย วิยะดา  หวังชนะ
ปีการศึกษา 2561
                                    บทคัดย่อ
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1                   ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวม ข้อมูล คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะใน การปฏิบัติงาน  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เอกสาร   ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน ทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ต้องทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความรู้ คุณธรรม และมีจริยธรรมในการ ดำรงชีวิต ทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เนื้อหา ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรน่าสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน สิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำทักษะที่มีไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ได้รูปแบบการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า RPDPC MODEL มี องค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระหลักที่นำมาใช้กับรูปแบบ สิ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ และเงื่อนไขในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นการรับรู้ (Recognition : R) 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม (Preparation : P) 3) ขั้นการสาธิตจากครู (Demonstration from the teacher : D) 4) ขั้นปฏิบัติ (Practice : P) 5) ขั้นเชื่อมโยงทักษะย่อย เป็นทักษะที่สมบูรณ์ (Connect skills : C) และเมื่อนำไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ได้ค่าประสิทธิภาพของ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้           การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 82.72/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน                  กลุ่มตัวอย่าง จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน จำนวน 16 ชั่วโมง ไปจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามขั้นตอนที่เรียกว่า RPDPC MODEL โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเดียววัดหลังการ ทดลองเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ คะแนนเต็ม 40 คะแนน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ตรงกับสมมติฐาน ข้อที่ 1 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของจำนวนนักเรียน ทั้งหมด ตรงกับสมมติฐานข้อที่ 2 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตรงกับสมมติฐานข้อที่ 3
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม