Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมส
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมส  (อ่าน 1 ครั้ง)
add

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมส

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 7 มิ.ย. 20, 21:06 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึงชื่อผลงาน   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้รายงาน   นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล
ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา 2562
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บทสรุป
   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ ( CIPP Model )ของสตัฟเฟิลบีม มาใช้ในการประเมินซึ่งใช้วิธีการประเมินสอง ลักษณะ ได้แก่  การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเหมาะสม และประเมินตามสภาพจริง โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ประชากรครู จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 8 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นการบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง จำนวน 1 ฉบับ  เครื่องมือทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง . 923 - . 963 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS  for Windows V.17.0

ผลการประเมิน
1.   ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562ตามตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 15% โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
2.   ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู ค่าน้ำหนัก 15% โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
3.   ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ค่าน้ำหนัก  20% โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.         ด้านผลผลิต (Product) ในการดำเนินโครงการ
    4.1   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 10%  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
         4.2   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 10% โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
         4.3   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1) ด้านความเป็นไทย 2) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ 5) ความมีวินัยในตนเอง ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินพบว่า
         4.3.1  ผลการประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน ปีการศึกษา 2562 โดยการประเมินตนเองของนักเรียน ค่าน้ำหนัก 10% โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
         4.3.2  ผลการประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง ค่าน้ำหนัก 10% โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
      4.4   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านท่าหิน ปีการศึกษา 2562 ค่าน้ำหนัก 5 % โดยภาพรวมนักเรียนร้อยละ 92.58 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
      4.5   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่าน้ำหนัก 5% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้