หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ  (อ่าน 16 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 28 ส.ค. 20, 10:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ
      ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
      ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย   นางฮาบีบ๊ะ สามัญ
   ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 
      
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา  2562

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน                   เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้                การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ                ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้ คือนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    การทดสอบค่าที แบบ Dependent  Group
ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนที่ 1การวิจัย (Research : R1)
   1. ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้พัฒนา                       โดยดำเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ จนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและได้พัฒนาตามหลักของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษา                     เพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้การคิด การวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอน ตลอดจนการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ จนสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาความคิดและการสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
   การดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (1) Warm up คือการนำเข้าสู่บทเรียน นั่นเอง                        (2) Presentation ครูนำเสนอสิ่งที่จะสอน (3) Practice เด็กฝึกปฏิบัติ ในการใช้ภาษา (4) Production เด็กนำเสนอสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติ (5) Wrap up คือ ขั้นของการสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ หรือรูปแบบ WPPPW (2 W  3 P) และผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
   ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2)
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.78 ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2)
   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้    การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก การประเมินผล              การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               ของผู้วิจัย และครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี และผลสะท้อนการเรียนรู้ (เชิงคุณภาพ)
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม