หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การเขียนโครงการประเมิน  (อ่าน 31 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ส.ค. 20, 12:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
"การเขียนโครงการประเมิน"            

      โครงการเสนอเพื่อประเมินโครงการเป็นผลของการวางแผนและสะท้อนให้เห็นถึงระบบของความคิดของนักประเมิน ใช้เป็นแผนแม่บทและเพื่อการปฏิบัติการประเมินโครงการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในทีมประเมินสามารถเข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานประเมินโครงการได้ถูกต้องเป็นเอกสารสำคัญที่หน่วยงานสนับสนุนด้านการเงินจะใช้พิจารณาว่าสมควรจะให้ทุนสนับสนุนโครงการประเมินหรือไม่  เพราะถ้าหน่วยงานตัดสินใจสนับสนุนให้เงินอุดหนุนทำการประเมินไปแล้ว  ฝ่ายผู้ให้ทุนก็จะถือว่าโครงการประเมินนั้น เป็นข้อสัญญาที่นักประเมินจะต้องปฏิบัติตาม 
 
            โครงสร้างของโครงการประเมิน
   รูปแบบของโครงการเพื่อประเมินโครงการประกอบด้วย
   1) หลักการและเหตุผลในการประเมิน : ทำไมจึงต้องประเมิน
เป็นการกล่าวถึงภูมิหลัง  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมิน  ตลอดจนความจำเป็น และความสำคัญของการประเมิน  การประเมินโครงการจะมุ่งตอบคำถามที่สำคัญ 2 ลักษณะ คือ มุ่งหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไปเป็นการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินเพื่อสรุปรวมเพื่อตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ

   2)วัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร
                (1)ผลที่ได้จากการประเมินมีอะไรบ้าง
                (2)ลูกค้าของการประเมินมีใครบ้าง
การตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมินจะต้องเขียนอย่างชัดเจน และทิศทางในการประเมินต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารโครงการและผู้เกี่ยวข้อง  ครอบคลุม   วัดได้ ประเมินได้  เป็นปรนัยและเป็นที่ยอมรับของผู้ประเมินโดยทั่วไป บางกรณีอาจตั้งวัตถุประสงค์การประเมินตามช่วงเวลาของการดำเนินโครงการโดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ระยะ คือ(1)การประเมินก่อนเริ่มโครงการเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ  ตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของการวางแผนดำเนินโครงการ (2)การประเมินในระหว่างการดำเนินการ เป็นการดำเนินงานเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อศึกษาจุดเด่น  จุดด้อย  ปัญหาและอุปสรรค และ(3)การประเมินหลังการดำเนินงาน เพื่อตอบคำถามว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่  เกิดผลกระทบอะไรบ้าง

        3) การวิเคราะห์และบรรยายสิ่งที่มุ่งประเมิน : สิ่งที่จะประเมินคืออะไรผู้ประเมินจะต้องทำความรู้จักโครงการที่มุ่งประเมินโดยข้อเท็จจริงหลักของการประเมินโครงการ ผู้ประเมินมีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมินมากเพียงใดก็จะสามารถประเมินโครงการนั้นได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผู้ประเมินควรทำการวิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้
           (1)หลักการและเหตุผล
                (2)ธรรมชาติของโครงการ
                (3)วัตถุประสงค์ของโครงการ
                (4)เป้าหมายของโครงการ
                (5)เนื้อหาสาระของโครงการ
                (6)ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
                (7)รูปแบบการบริหารโครงการ  และบุคลากร
                (8)งบประมาณของโครงการ
                 (9)การติดตาม  และประเมินโครงการ
                (10)   เกณฑ์ในการประเมินโครงการ

         4) วิธีประเมิน : จะประเมินอย่างถูกต้องได้อย่างไร
                (1) การออกแบบประเมิน เป็นการกำหนดกรอบแนวความคิดและรูปแบบของการประเมินโครงการในรายละเอียดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านใดบ้าง  จากแหล่งใด  ด้วยเครื่องมือประเภทใด   จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไรและใช้ในเกณฑ์ใดในการตัดสิน
                (2)การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการนำเสนอให้เห็นว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวม ข้อมูลหรือจะต้องสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล  ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมิน  ทดลองใช้เครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพพื้นฐานของเครื่องมือ  เช่น  ดัชนีความยาก  อำนาจจำแนก  ความเที่ยง  ความตรง  ก่อนที่จะนำเครื่องมือไปใช้จริง
               (3)การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นส่วนที่นำไปสู่  ความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะทำให้ทราบว่าจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  ที่ไหน  เมื่อไร จากใครและจะใช้เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ  และถูกต้อง
               (4)วิเคราะห์ข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องใช้สถิติให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลแต่ละประเภท  กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลปกติจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเช่นถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณสามารถนำมาวิเคราะห์สถิติต่างๆ เช่นแจกแจงความถี่ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ร้อยละ  การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ  t  -  test, f  -  test  เป็นต้น  ข้อควรระวังคือจะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ  หรือข้อมูลที่ไม่ใช้เชิงปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

        5) ร่างรายงานการประเมิน : จะให้ผู้ใช้ผลทราบผลการประเมินได้อย่างไร  เมื่อไร
               (1)ส่วนประกอบของรายการประเมิน
               (2)ประโยชน์ของการประเมินในครั้งนี้
               (3)การแจกจ่ายรายงานและการใช้ประโยชน์
               (4)กำหนดการรายงานการประเมิน

       6) แผนการดำเนินการประเมิน : ทำอะไร  เมื่อไร  เป็นการระบุให้ทราบถึงเวลาที่จะใช้ในการดำเนินงานตลอดโครงการ กิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจประกอบด้วย การจัดทำโครงการประเมินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การวางแผนการประเมิน  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  การทดลองเครื่องมือ  การปรับปรุงเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลและเขียนรายงาน  ตลอดจนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละกิจกรรมควรระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน  ในส่วนนี้นำเสนอให้เห็นในรูป  Bar  Chart  หรือ  GANTT  Chart  จะทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น

        7) งบประมาณการประเมิน : ใช้เงินเท่าไร  เป็นการระบุค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการ  โดยจำแนกตามหมวดเงิน  เป็นหมวดค่าตอบแทน  หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ  และหมวดอื่นๆ

        8) ประวัติคณะวิจัย : ใครเป็นผู้ประเมิน ในส่วนนี้ระบุให้ทราบว่ามีใครเป็นหัวหน้าโครงการประเมิน ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยใครบ้างจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ  ชื่อ -  สกุล   ตำแหน่งปัจจุบัน  สถานที่ทำงาน  วุฒิการศึกษา  สาขาวิชาที่มีความชำนาญ  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

       9) บรรณานุกรม : มีอะไรอ้างอิง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  โครงการ การเขียนโครงการประเมิน ประเมิน 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม