หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหลง ปี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: jinnapat ที่ 10 ม.ค. 21, 17:34 น

รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหลง ปี


กระทู้: รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหลง ปี
เริ่มกระทู้โดย: jinnapat ที่ 10 ม.ค. 21, 17:34 น
ชื่อเรื่อง   :   รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562
ผู้ประเมิน   :   นายจินพัชญ์  ปัทมแก้ว
ปีที่รายงาน   :   2564

บทคัดย่อ
   รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลงปีการศึกษา 2562 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลงปีการศึกษา 2562 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 138 คน จำแนกเป็นครูผู้สอน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 62 คนนักเรียน จำนวน 62 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 108 คน ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำแนกเป็น ครูผู้สอน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 62 คน และนักเรียน ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีความสามารถในการอ่านและมีวิจารณญาณในการตอบแบบสอบถามจำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) แบบบันทึกผลจากเอกสารที่โรงเรียนบ้านน้ำหลงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้รายงานใช้ทำการบันทึกรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้รายงานพัฒนาจากประเด็นการพิจารณาโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.8312 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้รายงานสร้างขึ้นเอง แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.7661 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ผู้รายงานได้ใช้วิธีการหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ผู้รายงานได้ใช้วิธีการหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ผู้รายงานได้ใช้วิธีการหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
   1.ความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.68, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.77, S.D. = 0.17) ด้านความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.13) ด้านการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.67, S.D. = 0.25) ด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.62, S.D. = 0.17) และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.59,
S.D. = 0.28) ตามลำดับ
   2.ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง
ปีการศึกษา  2562 พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหลง
ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.60, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยการส่งเสริมพัฒนา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.75, S.D. = 0.20) การป้องกันและแก้ไขปัญหา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
(x ̅ = 4.64, S.D. = 0.28) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.62, S.D. = 0.33) การคัดกรองนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.57, S.D. = 0.21) การส่งต่อ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.51, S.D. = 0.28) และผลการดำเนินงาน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.50, S.D. = 0.25) ตามลำดับ