หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: noyy1976 ที่ 13 พ.ค. 21, 15:48 น

การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ


กระทู้: การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ
เริ่มกระทู้โดย: noyy1976 ที่ 13 พ.ค. 21, 15:48 น
ชื่อผลงานวิชาการ    การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน       บ้านศาลเจ้าพ่อ
ผู้รายงาน       นางสาวสายสุณีย์  แสงก่ำ
ปีที่จัดทำผลงาน       2562


                                          บทคัดย่อ


ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ อำเภอ
วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม ใช้เวลา 1 ภาคเรียน เวลา 9 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ความเชื่อมั่น 0.82 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 82.27 / 87.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.7910  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ  79.10
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  เท่ากับ  (   = 4.33 ) หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก
   โดยสรุปการวิจัยในครั้งนี้ทำให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนำไปใช้ประกอบ
การสอนซึ่งช่วยทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายได้