หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 10 มิ.ย. 21, 17:39 น

กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย


กระทู้: กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 10 มิ.ย. 21, 17:39 น
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดสัมมนา New Normal ในรูปแบบ Virtual Seminar Online ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ “การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว” โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่” และ “หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว” จากวิทยากรชำนาญการ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว รวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจกว่า 1,000 คน มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่การเตรียมขับเคลื่อนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พลิกฟื้นสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวที่เคยสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลักล้านล้านบาทก็ลดลง แต่ด้วยแผนการกระจายวัคซีนของรัฐบาลที่เร่งดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศจะปรับตัวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นสมควรว่า การสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถปรับตัว และบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) จึงมีส่วนสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทย

ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผลักดันมาตรการการท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ Safety Zone ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การจัดสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้ง ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทำให้สถานประกอบการจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัย ความปลอดภัยมากขึ้น โดยยังต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม การให้บริการ และการบริหารจัดการในพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อสามารถตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจะส่งผลดีกับการสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ ในการเปิดประเทศในระยะเวลาอันใกล้นี้

ด้าน นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ และชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย โดยเน้นในด้านความความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ Safety Zone ขึ้น ซึ่ง Safety Zone หรือพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย นี้ หมายถึง พื้นที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว และมีการบริหารจัดการที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่เพียงแต่ถูกสุขอนามัย  ยังมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเป็นธรรม และการให้บริการที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ 5 ประเภท 5 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง (ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน) 2.พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน (บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่) 3.พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี) 4.พื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า (เยาวราช กรุงเทพฯ) 5.พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (เอเชียทีค กรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ที่จัดขึ้น จึงเป็นกิจกรรมต่อยอดเพื่อขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมนนาในรูปแบบ Virtual Seminar Online ผ่านระบบ ZOOM กว่า 1,000 คน ซึ่งมีการจัดสัมมนาในหัวข้อสำคัญ ได้แก่  การเสวนาพิเศษ “การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนการสัมมนาจากวิทยากรชำนาญการ ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่

เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแนวทางบริหารความเสี่ยง และ หัวข้อ “หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว โดย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และ ผู้แทนพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวเมื่อมีการเปิดเมืองอย่างมีศักยภาพในอนาคต

#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #SafetyZone #พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
#การท่องเที่ยว #นักท่องเที่ยว #เที่ยวปลอดภัยห่างไกล COVID-19


กระทู้: กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 10 มิ.ย. 21, 17:40 น
กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย


กระทู้: กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 10 มิ.ย. 21, 17:41 น
กรมการท่องเที่ยวสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย