หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: krumohammadalee ที่ 1 ม.ค. 22, 12:07 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: krumohammadalee ที่ 1 ม.ค. 22, 12:07 น
เรื่อง      :  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ
ชื่อผู้วิจัย   :  นายโมฮัมหมัดอาลี สาแม
ปีการศึกษา   :  ๒๕๖๓

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างชุดแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ ๓.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ คะแนนพัฒนาการ และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent  Samples T test)
   ผลการวิจัยพบว่า
   ๑. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ พบว่า มีค่าเท่ากับ 92.19/89.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
   ๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   ๓. ผลการศึกษาของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด