หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวสุจิน กิ้มตั้น ที่ 2 มิ.ย. 19, 20:48 น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน


กระทู้: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
เริ่มกระทู้โดย: นางสาวสุจิน กิ้มตั้น ที่ 2 มิ.ย. 19, 20:48 น
ชื่อเรื่อง      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะ
   พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวสุจิน  กิ้มตั้น
สถานที่ศึกษา   โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน   
ปีที่วิจัย          2561

บทคัดย่อ

      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  อายุ 4 – 5 ปี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561   จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 20 แผน  จำนวน 20 ครั้ง  และ 2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบ One  Group  Pretest - Posttest  Design  สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test Dependent)  ผลการวิจัยพบว่า
   1.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.42/81.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
       2.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01