หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. ความคิดเห็นและความประทับใจวันไหว้ครู ปี’62

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 1 ก.ค. 19, 14:09 น

สัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. ความคิดเห็นและความประทับใจวันไหว้ครู ปี’62


กระทู้: สัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. ความคิดเห็นและความประทับใจวันไหว้ครู ปี’62
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 1 ก.ค. 19, 14:09 น
 q*078
องค์การนักศึกษา  ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2562  มจพ. กรุงเทพ ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และ มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษา วันนี้พูดคุยกับน้องศึกษาในประเด็นที่ว่า คิดอย่างไรกับ “วันไหว้ครู” ครูที่เป็นปูชนียบุคคล และเป็นแม่พิมพ์ของชาติ มาฟังเสียงน้องเยาวชนเขากล่าวถึงครู-อาจารย์ เริ่มจากคนแรก
1.   นายคริษฐ์  แตงร่ม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมโยธา (CE)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. จบ
การศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  “ในวันครู ผมจะนึกถึงคำสอนต่าง ๆ ของครู ไม่ว่าจะเป็นคำสอนในเรื่องเรียนหรือคำสอนในเรื่องการใช้ชีวิต เพราะครู-อาจารย์ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรา ท่าน “ไม่ได้สอนแต่วิชาความรู้  แต่ยังสอน อบรมให้เราเป็นคนดี ใช้ชีวิตไปในทางที่ดี”  อยากชวนเพื่อนมาร่วมงาน เพราะครู-อาจารย์ ท่านถือเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา เราควรมาแสดงความเคารพต่อท่าน
2.   นายพัสวี  จงเขตการณ์  (เวฟ) ชั้นปี 1  สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จบการศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) 4   ในวันครูผมจะนึกถึงคำสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาเก่าของผมเพราะอาจารย์ “จะคอยสั่งสอน และตามงานทุกครั้ง บางครั้งที่ผมออกนอกลู่นอกทาง อาจารย์จะคอยเตือนว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี” ถือเป็นครูที่เคารพรักที่สุดแล้วครับ “อยากฝากให้เพื่อน ๆ พี่เข้าร่วมงานวันไหว้ครูกันมาก ๆ  นะครับ” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรา
3.   นางสาวศุภลักษณ์ เอี่ยมสุภาษิต (เนย) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และ
เครื่องมือ (TDET)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.  จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  จังหวัดชลบุรี  ในวันครูหนูจะคิดถึงอาจารย์ที่ได้สอนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน “เพราะอาจารย์ทุกคนเป็นผู้สอนและให้ความรู้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องเรียน ทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน” และท่านจะห่วงใยและดูแลเอาใจใส่เราเหมือนลูกคนหนึ่งหนูอยากให้อาจารย์มาในวันไหว้ครู “เพราะอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณของหนู รักและเคารพท่านเสมอค่ะ”
4.   นางสาวลภัสรดา ชัยนอก (กิ๊ฟ)  ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม จพ.  จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา  “ทุก ๆ ปีที่มีกิจกรรมไหว้ครูจะทำให้หนูคิดถึงคุณครูที่สอนมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะนึกถึงครูที่เคยทำโทษ ตอนที่ไม่ตั้งใจเรียน ในตอนนั้นไม่เข้าใจ ก็คิดว่าทำไมจะต้องว่าในเรื่องแค่นี้ เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่พอมาเรียนในมหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่าที่ท่านว่ากล่าว ตักเตือน และอบรมเราก็เพื่อให้มีชีวิตที่ดี  ได้เข้ามาเรียนที่ดี  ทำงานที่ดี มีอาชีพที่ดีเพื่ออนาคต  ในปีนี้ “หนูคิดถึงครูทุกคนมาก ถ้ามีโอกาสอยากกลับไป และบอกขอบคุณที่ให้ความรู้และสอนทุกเรื่องจะจำคุณครูทุกคนไม่มีวันลืมเลยคะ” สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ อยากให้มาให้ได้เพื่อแสดงความกัตญญูเพราะ “ศิษย์มีครู  ย่อมเจริญ”
เป็นอย่างไรกันบ้างกับการแสดงความคิดเห็นของน้องๆ นักศึกษาจากรั้ว มจพ. ในพิธีไหว้ครูระหว่างครูกับลูกศิษย์เป็นการได้สื่อสารถึงกันผ่านพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้โบราณท่านกล่าวว่า "ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ" มีความหมายนัยตัวอย่างชัดเจน  อาจกล่าวได้ว่าครูผู้สร้างโลก ครูเป็นผู้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คนเหล่านั้นไปพัฒนาสังคมประชาชาติ ครูคือผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างทั่วถึงทั้งวิชาการทางโลก และวิชาอันเป็นปัญญาด้านในที่เกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้จากตำรา ครูอาจารย์ และเป็นประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ “ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ” อาชีพครูถือว่าสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง เพราะครู คือ “ปูชนียบุคคล”  “แม่พิมพ์ของชาติ” ที่ควรแก่การเคารพบูชาเสมอ พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

ขวัญฤทัยข่าว/บุกเบิก ถ่ายภาพ