หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: บทคัดย่อ ที่ 26 ส.ค. 19, 21:41 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: บทคัดย่อ ที่ 26 ส.ค. 19, 21:41 น
เรื่อง      การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา      นางจริยา  แน่นอุดร  
ตำแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาล-                      เมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  รูปแบบที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1.ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด  2. แผนการจัด    การเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test  (Dependent  Sample)  
        ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
   1.  ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5   ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพ พบว่า ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 83.00 / 81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในสมมติฐานของการทดลอง 80/80
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ของการศึกษาครั้งนี้
   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์   เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร   รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 มีระดับ   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

   การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5        ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจาก นายเอกชัย  สาโรจน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอ  ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่านได้เสียสละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานครั้งนี้  ทำให้ผู้ศึกษาได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้น อีกทั้งท่านยังเป็นแบบอย่างอาจารย์ ที่ทุ่มเทให้กับศิษย์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ  นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นางนัตธิณี  จงรักษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวะ   ศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร  วังสุดี ครู วิทยฐานะ       ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมือง ศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  นายวิทยา  พันธุ  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  สังกัดเทศบาลเมือง  ศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  และนางเยาวเรศ  อุทัย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีที่ ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ เสียสละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับงานที่ศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จไปได้ด้วยดี
   ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ที่อำนวยความสะดวก เสียสละเวลาอันมีค่าในการเก็บข้อมูล ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี ตลอดจนเป็นกำลังใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษา
   ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาพระคุณแด่บิดามารดา  ผู้ให้กำเนิดชีวิต  บูรพาจารย์  คณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีล  สมาธิ  ปัญญา  ตลอดทั้งบุคคลในครอบครัว  ญาติพี่น้องที่ได้ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาทุกท่าน  


                            จริยา  แน่นอุดร