หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: ajarnsomsak ที่ 15 ก.พ. 20, 08:28 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: ajarnsomsak ที่ 15 ก.พ. 20, 08:28 น
ชื่อเรื่องงานวิจัย:    การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC
ผู้วิจัย:   นางสาวพุทธชาติ สอนสุด โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา:   2562
 
                                           บทคัดย่อ

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชันในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชันในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2โรงเรียนครบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ dependent-samples) และค่าดัชนีประสิทธิผล
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคCIRC มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.08/83.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
   2. ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC มีค่าเท่ากับ 0.597 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ59.70
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมไบล์แอปพลิเคชัน ในการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC อยู่ในระดับมาก