หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เปิดอบรมไกด์เมื่อไร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: iamyingwin ที่ 16 มิ.ย. 20, 11:24 น

เปิดอบรมไกด์เมื่อไร


กระทู้: เปิดอบรมไกด์เมื่อไร
เริ่มกระทู้โดย: iamyingwin ที่ 16 มิ.ย. 20, 11:24 น
(https://scontent.fbkk22-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/101956297_4540102119348822_2185383103154217598_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeHAT9qXRTwJsq91h6mzw6OheWC3kd2lNxh5YLeR3aU3GFFiI5Qn75sOIkQMKUg4w2g&_nc_oc=AQlysPBXKfDudYXxiRsy7xCdOONPO-lW_bV9B4fRFOw2mQxqXA3IMcaNVGFuCvCtz6o&_nc_ht=scontent.fbkk22-6.fna&_nc_tp=7&oh=deccbaaa49c0f40804a45155488c60b1&oe=5F0CCA5A)https://www.facebook.com/guideinterssru/ (https://www.facebook.com/guideinterssru/)
โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป
รุ่นที่ ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยอบรมทุกวันตั้งแต่อังคาร-อาทิตย์โดยวันอังคาร-ศุกร์ อบรมเวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ค่าสมัคร                       ๓๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม   ๓๙,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
๒) มีสัญชาติไทย
๓) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
๕) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
๖) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
๑) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๔ เดือน                   เป็นรูปสี จำนวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ)
๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
๓) สำเนาหลักฐานการศึกษา ต้องใช้วุฒิที่ระบุการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง)
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๓  ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
๖) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ(อว.) และหากจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาด้วย โดยทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อสถานศึกษาเพื่อนำหนังสือรับรองการจบการศึกษามายืนยันด้วยตนเอง