หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: sulaikro ที่ 28 ส.ค. 20, 10:43 น

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ


กระทู้: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ
เริ่มกระทู้โดย: sulaikro ที่ 28 ส.ค. 20, 10:43 น
ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ
      ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
      ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย   นางฮาบีบ๊ะ สามัญ
   ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 
      
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา  2562

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน                   เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้                การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ                ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้ คือนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    การทดสอบค่าที แบบ Dependent  Group
ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนที่ 1การวิจัย (Research : R1)
   1. ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้พัฒนา                       โดยดำเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ จนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและได้พัฒนาตามหลักของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษา                     เพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้การคิด การวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอน ตลอดจนการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ จนสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาความคิดและการสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
   การดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (1) Warm up คือการนำเข้าสู่บทเรียน นั่นเอง                        (2) Presentation ครูนำเสนอสิ่งที่จะสอน (3) Practice เด็กฝึกปฏิบัติ ในการใช้ภาษา (4) Production เด็กนำเสนอสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติ (5) Wrap up คือ ขั้นของการสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ หรือรูปแบบ WPPPW (2 W  3 P) และผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
   ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2)
   รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.78 ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2)
   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้    การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก การประเมินผล              การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับแบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               ของผู้วิจัย และครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี และผลสะท้อนการเรียนรู้ (เชิงคุณภาพ)